Salgs- og leveringsbetingelser

 

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

(For salgsbetingelser for bedrifter se lenger ned)

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillings-løsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Veibel AS – DAB-butikken.no, Gøteborggata 12E, veibel@veibel.no, +4740004580, org. nr. 917 853 134, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillings-løsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

For bedrifter/forhandlere: Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Forbrukere/konsumenter kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillings-løsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Angrefrist gjelder ikke for bedrifter.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholds-beføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Salgs- og leveringsbetingelser for bedrifter

1.Generelt:

DAB-butikken.no er levert av Veibel AS org.nr. 917853134. Informasjon og bilder på nettstedet er eid av selskapet eller partner og kan ikke kopieres uten tillatelse.

Kontakt informasjon Claus Malthe Telefonnummer: +47 4000 4580

Epost adresse: veibel@veibel.no

Juridisk adresse: Gøteborggata 10a, Oslo

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke kommer i strid med preseptorisk lovgivning. 

Ved varebestilling, oppgi Deres ordrenummer og vårt varenummer.

Benytt fortrinnsvis skriftlig bestilling, e-post, også som bekreftelse på telefonbestillinger.
WEB kan benyttes for de fleste kunder til å bestille, samt informasjon om leveranser, kontoinformasjon, spesifikasjoner, m.m.

Alle oppgaver og data som finnes i vårt produktmateriell, kataloger, etc. kan ble endret justert uten særskilt varsel til kjøper i den grad slike endringer ikke påvirker produktets funksjon eller utseende i negativ retning. Det tas forbehold om feil i produktinformasjon på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Veibel AS (DAB-butikken.no) er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

2. Priser: 
Alle oppgitte priser er i aktuell valuta på ordrebekreftelsen. Når du innlogget med bedrfiten er prisene forhandlerpriser til kunde og blir vist uten mva. i nettbutikken. For varer som er pålagt miljøavgift er disse samlet i posten særavgifter. 

Veibel AS (DAB-butikken.no) forbeholder seg retten til å foreta prisjusteringer uten varsel som følge av endringer i importpriser, tollsatser, valutakurser, offentlige avgifter, m.v.

3. Levering / forsendelse:
Alle forsendelser er FCA fra Veibel AS (DAB-butikken.no) sitt lager i Oslo, eller nærmeste godsekspedisjon når ikke annet er avtalt. 

Alle leveranser skjer via de transportører som Veibel AS (DAB-butikken.no) til enhver tid har avtale med. Frakten blir fakturert med fast frakt på kr netto 199,- pr. forsending og inkludert forsikring til kunde. Ønsker kunden andre transportmidler, skal kunden selv sørge for henting på vårt lager. 

Hvis ikke annet er skriftlig avtalt, går risikoen over på kjøper når varene er overlevert til den transportør som skal foreta forsendelsen.

For varer som ikke er lagervare er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører. Veibel AS (DAB-butikken.no) tar ikke ansvaret som følge av eventuelle forsinkelser på slike varer. Dersom det foreligger restordre vil denne automatisk bli ettersendt.

Fraktforsikringen dekkes av Veibel AS (DAB-butikken.no). Dersom kunde benytter egen transportmåte går risikoen for skade over på kjøper når varen blir overgitt til transportør. Hvis ikke fraktforsikringen ønskes avtales dette skriftlig. Ved bestilling på web og kunden benytter Veibel AS (DAB-butikken.no) transportselskap er forsikring inkludert i det faste fraktbeløpet. 

I nettbutikken vil ikke ordre inneholde frakt. Dette vil fremkomme på ordrebekreftelsen sendt fra Veibel AS. (fast frakt beløp netto kr 199,- + mva)

4. Betalingsbetingelser:  
Selskaper registrert i Foretaksregisteret kan søke om kreditt. Kreditt innvilges kun etter godkjent søknad. 

Vi vil foreta en kredittsjekk og sette kredittvilkårene etter vår egen vurdering. Eventuelle avslag vil ikke bli begrunnet. Standard betalingsbetingelser når kreditt er innvilget er fakturadato + 14 dager.

Betaling skal skje innen dato angitt på fakturaen. Ved manglende innbetaling beregnes renter og gebyrer iht. den til enhver tid gjeldende sats i Lov om renter ved forsinket betaling og annen relevant lovgivning.

Vi forbeholder oss retten til å stoppe videre vareutlevering ved mislighold av avtalte betalingsfrister.

Vi forbeholder oss videre rett til når som helst ved nye bestillinger å forandre avtalte betalingsbetingelser hvis kjøper ikke overholder allerede inngåtte forpliktelser, eller det er grunn til å tro at kjøpers økonomiske stilling er svekket.
Som et ledd i vår miljøsatsing ønsker vi å sende faktura elektronisk.
Det er har to valgmuligheter: Faktura på e-post (PDF-vedlegg) eller EHF (elektronisk handelsfaktura).

5. Salgspant.
Veibel AS (DAB-butikken.no) har salgspant etter reglene i panteloven §§ 3-14 til 3-22 i de solgte varer inntil kjøpesummen, renter og omkostninger er fullt betalt. Likeledes har vi ved del-levering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er betalt, med tillegg av renter og omkostninger.

Veibel AS (DAB-butikken.no) kan forlange uforbeholden bankgaranti ved større prosjekter og varepartier, samt prosjekter hvor kjøper overdrar eiendomsretten til 3. part (f.eks. borettslag, vel, etc.) eller inkorporerer produktene i andre produkter.

6. Faktureringsgebyr-/ekspedisjonsgebyr:
Veibel AS (DAB-butikken.no) beregner ikke fakturerings- eller ekspedisjonsgebyr. Det belastes ikke småordregebyr ved restordre eller del-levering. Ved oppkravssendinger belastes gjeldende oppkravsgebyr fra transportør. Ved bestilling på web vil småordregebyr fremkomme under Gebyrer.

7. Mangler ved levering: 
Reklamasjoner på mangler ved levering må skje uten ugrunnet opphold. Umiddelbart ved synlige skade og senest innen 8 dager etter at varen er mottatt for skader som ikke var synlige ved levering, ellers regnes leveransen som godtatt. Reklamasjonen skal være skriftlig og oppgi årsaken til reklamasjonen. Dette gjelder reklamasjon både på varer og på transport. 

8. Retur av varer/avbestilling:
Retur av varer som følge av mangler ved varer eller feilsending av produkter skal kun skje etter avtale med Veibel AS (DAB-butikken.no). Vi ber dem ta kontakt med oss, oppgi faktura eller ordrenummer. Dette sikrer Dem en rask og korrekt behandling. Ved inngåelse av avtale om retur sendes/mailes et returnummer av oss som må følge varen ved retur.

Varer som er levert i kontraktsmessig stand tas ikke i retur uten at det er innhentet samtykke fra oss. 

Retur av spesialbestilte varer/skaffevarer aksepteres ikke. 

Varer som returneres uten utvendig merking av returnummer blir ikke godtatt, og vil bli sendt tilbake til avsender for dennes regning og risiko. Avtalt retur er gyldig i 14 dager. 

Innsending av varer i retur skjer for kundens regning og risiko. Kreditering skjer på bakgrunn av den stand varen er i ved mottagelsen hos oss. Til dekning av omkostninger beregnes min. 20 % av fakturabeløpet, minimum kr. 300.-  Kreditnota utstedes, og benyttes til betaling ved nye varekjøp.

En vare kan ikke avbestilles dersom dette medfører økonomiske forpliktelser for oss.

9. Garanti: 
Veibel AS (DAB-butikken.no) garanterer varene mot produksjons- og komponentfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Veibel AS (DAB-butikken.no) sine leverandører. Vårt ansvar er begrenset til reparasjoner eller erstatning av leverte varer. 

Garantireparasjoner utføres vederlagsfritt når varen returneres vårt lager fraktfritt.

Våre og våre underleverandørers forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er foretatt inngrep i varen eller hvis feilen skyldes ukyndig bruk eller unormale bruksbetingelser.

10. Reklamasjon.
For næringskjøp gjelder reglene i kjøpsloven § 32. Reklamasjonsfristen er 2 år.

For varer som videreselges til forbruker gjelder forbrukerkjøpsloven § 27 mellom kjøper og sluttkunden. I forbrukerkjøp er fristen for å reklamere 2 år. Når produktet, eller deler av det, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år. Vi gir kjøper samme reklamasjonsrett på slike varer.

Produktene er ofte teknisk kompliserte oppbygget, og det er derfor viktig at forbrukerkjøperen og installatøren/forhandleren nøye følger bruksanvisningen. Mekaniske og elektriske komponenter i produktet slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid. Dette må regnes som vedlikehold av produktene. Slikt vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelkrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper/sluttbruker.

11. Ansvar:
Veibel AS (DAB-butikken.no) er ikke ansvarlig for skader som oppstår på fremmed materiell som følge av feil på leverte varer utover det som måtte følge av lov om produktansvar. 

12. Service og Vedlikehold:
For alle produkter i og utenfor garantiperioden som skal sendes inn for reparasjon, må det først rettes en forespørsel på service@veibel.no

I denne forespørselen må det oppgis best mulig feilbeskrivelse, slik vi skal kunne yte rask og god service.
Etter vår godkjenning av denne forespørselen (kommer på e-post), skal produktet (pakken) merkes godt med det referanse nummer som er blitt tildelt. Adresse til vårt servicekontor eller annet servicekontor vil være spesifisert i godkjennelsen (e-post).

Produkter som sendes inn for reparasjon uten en slik godkjennelse vil bli returnert til kunden.

13. Force majeure. 
Uforutsette og urimelige hindringer som ligger utenfor Veibel AS (DAB-butikken.no) og dets leverandører sin kontroll. Gir partene er gjensidig rett til å kansellere bestillingen. Veibel AS (DAB-butikken.no) påtar seg ikke noe ansvar som følge av force majeure. 

14. Tvister.
Tvister som ikke blir løst ved forhandlinger mellompartene, skal løses av de ordinære domstoler med Oslo tingrett som verneting.

15. Forhandleravtaler og volumrabatter.
Alle priser på Veibel AS (DAB-butikken.no) sin webshop er inkludert den påloggede kunde sine rabatter og avtaler. Merverdiavgift blir synlig på ordren.

.       

Elektronikkbransjen