Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for våre bedriftskunder og forhandlere

Generelt – Våre salgsbetingelser gjelder i den utstrekning de ikke kommer i strid med preseptorisk lovgivning.
Ved varebestilling, oppgi varenummer og referanse for innkjøper samt bestillingsnummer der det kreves. Benytt fortrinnsvis skriftlig bestilling, e-post, også som bekreftelse på telefon-bestillinger. Nettbutikken kan benyttes av de fleste kunder til å legge ordrer, status lager, informasjon om leveranser, kontoinformasjon, spesifikasjoner, m.m.

Priser – Oppgitte priser i nettbutikken er anbefalt utsalgspriser inklusiv mva og ved innlogging er nettopriser til forhandlere INKLUSIV MVA. For varer som er pålagt miljøavgift er disse samlet i posten særavgifter. Alle avgifter er spesifisert på den endelige faktura fra Veibel AS. Vi tar forbehold om prisendringer uten varsel p.g.a. endret innkjøpspriser, valutakurser o.l.

Levering – Alle forsendelser er F.C.A. Oslo eller nærmeste godsekspedisjon når ikke annet er avtalt.
For varer som ikke er lagervare er leveringstiden uforbindtlig da vi er avhengig av våre underleverandører, og vi tar ikke ansvaret som følge av eventuelle forsinkelser. Restordre vil automatisk bli ettersendt hvis ikke annet er avtalt.

Forsendelse – Forsendelse skjer for kundens regning og risiko. Forsendelser skjer med transportør utvalgt av Veibel AS, hvis ikke annet er avtalt. Frakten blir forhåndsbetalt av oss og tillagt faktura. Ved skader eller gods som har bortkommet, gjelder erstatningsregler fra benyttet transportør.

Betalingsbetingelser – Betaling er netto pr. 15 dager – hvis ikke annet er avtalt – regnet fra faktureringsdato.
Betaling skal skje innen dato angitt på vår faktura. Ved manglende innbetaling beregnes morarente – for tiden 8,5% p.a.
Vi har salgspant i de solgte varer inntil kjøpesummen, renter og omkostninger er fullt betalt. Likeledes har vi ved del-levering salgspant i leverte varer inntil hele partiet er betalt, med tillegg av renter og omkostninger.
Selger kan forlange uforbeholden bankgaranti ved større prosjekter, samt prosjekter hvor kjøper overdrar eiendomsretten til 3. part (f.eks. borettslag, vel, etc.) eller inkorporerer produktene i andre produkter.
Vi forbeholder oss rett til når som helst ved nye bestillinger å forandre avtalte betalingsbetingelser hvis kjøperen ikke overholder allerede inngåtte forpliktelser, eller det er grunn til å tro at kjøperens økonomiske stilling er svekket. Kreditt innvilges kun etter godkjent søknad. (Be om eget søknadsskjema).

Fakturerings-/ekspedisjonsgebyr/Frakt – Veibel AS praktiserer fastbeløp for frakt og ekspedisjonskostnad på netto kr 199,- uansett størrelse og vekt og gjelder leveringer over hele Norge. (for Svalbard beregnes et tillegg) Veibel AS beregner ikke fakturerings- eller ekspedisjonsgebyr utover dette. Ved forsendelser utenfor Norge og Svalbard gjelder faktiske fraktomkostninger. Det belastes ikke småordregebyr eller frakt ved restordre eller del-levering. OBS! I DAB-butikken.no vil ikke frakten fremkomme på ordrebekreftelsen, den blir synlig på ordrebekreftelsen som utstedes av Veibel AS.

Reklamasjoner må skje skriftlig og innen 8 dager etter at varen er mottatt, ellers regnes leveransen som godtatt.

Retur av varer – Varer som er levert i kontraktsmessig stand tas ikke i retur uten at det er innhentet samtykke fra oss. Vi ber dem ta kontakt med oss, oppgi faktura eller ordrenummer. Dette sikrer Dem en rask og korrekt behandling. Retur av spesialbestilte varer/skaffevarer aksepteres ikke. Ved inngåelse av avtale om retur sendes/mailes et returnummer av oss som må følge varen ved retur. Varer som returneres uten utvendig merking av returnummer blir ikke godtatt, og vil bli sendt tilbake til avsender for dennes regning og risiko. Avtalt retur er gyldig i 14 dager. Innsending av varer i retur skjer for kundens regning og risiko. Kreditering skjer på bakgrunn av den stand varen er i ved mottagelsen hos oss. Til dekning av omkostninger beregnes min. 20% av fakturabeløpet, minimum kr. 300.- Kreditnota utstedes, og benyttes til betaling ved nye varekjøp.

Garanti – Garantien er alltid i overensstemmelse med gjeldende lover. Vårt ansvar er begrenset til reparasjoner eller erstatning av leverte varer. Garantireparasjoner utføres gratis når varen returneres vårt lager fraktfritt.

Våre og våre underleverandørers forpliktelser bortfaller hvis det påviselig er foretatt inngrep i varen, eller hvis kunden ikke har betalt varen eller oppfyller sine forpliktelser, eller hvis feilen skyldes ukyndig bruk eller unormale bruksbetingelser. Normalgaranti er 2 år mot produksjons- og komponentfeil.

Ovennevnte garantier er mot produksjons- og komponentfeil.

I forbrukerkjøp er fristen for å reklamere 2 år. Når produktet, eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år. Produktene er ofte teknisk kompliserte oppbygget, og det er derfor viktig at forbrukerkjøperen og installatøren/forhandlere nøye følger bruksanvisningen. Mekaniske og elektriske komponenter i produktet slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning av komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid. Dette må regnes som vedlikehold av produktene. Slikt vedlikehold gir ikke grunnlag for å rette mangelkrav mot forhandler eller leverandør, og må bekostes av kjøper.

Vi er ikke ansvarlig for skader som oppstår på fremmed materiell som følge av feil på leverte varer utover det som måtte følge av lov om produktansvar. En vare kan ikke avbestilles dersom dette medfører økonomiske forpliktelser for oss.

Service og vedlikehold – For alle produkter i og utenfor garantiperioden som skal sendes inn for reparasjon, må det først rettes en forespørsel på e-post service@veibel.no I denne forespørselen må det oppgis best mulig feilbeskrivelse, slik vi skal kunne yte rask og god service. Etter vår godkjenning av denne forespørselen (kommer på e-post), skal produktet (pakken) merkes godt med det referanse nummer som er blitt tildelt. Adresse til vårt servicekontor eller annet servicekontor vil være spesifisert i godkjennelsen (e-post). Produkter som sendes inn for reparasjon uten en slik godkjennelse vil bli returnert til kunden.

Returordning og håndtering for EE-avfall og emballasje – I Norge har vi en ordning for innsamling av kasserte EE-produkter. Ordningen omfatter alle produkter som bruker strøm eller batteri for å fungere. Disse produktene inneholder miljøavgifter, men også verdifulle metaller og andre materialer som kan brukes igjen. Veibel plikter å informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall. For ytterligere informasjon, se www.renas. Videre har Veibel as forpliktet seg gjennom medlemskap hos Grønt Punkt Norge as å informere om emballasje skal leveres i egne papp- og papir-beholdere for gjenvinning.

OBS! På forhandler-sidene vil ikke ordre på DAB-butikken inneholde frakt. Dette vil fremkomme på ordrebekreftelsen fra Veibel AS.